პროგრამის სტრუქტურა

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს არანაკლებ 240 ECTS კრედიტს. წელიწადში – 60 ECTS კრედიტს, სემესტრში –  30 ECTS კრედიტს.  შესაბამისად, საბაკალავრო პროგრამის სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 4 წელს. სასწავლო წელი  აგებულია სემესტრული პრინციპით. ერთი სემესტრი მოიცავს 19 სასწავლო კვირას, შესაბამისად სასწავლო წელი დაგეგმილია 38 კვირაზე. 1 ECTS კრედიტი უდრის 25 Cr. საათს, რაც მოიცავს, როგორც სტუდენტის საკონტაქტო  დატვირთვის დროს (ლექცია, სემინარი, პრაქტიკუმი და სხვა), ასევე მისი დამოუკიდებელი მუშაობის დროს (შუალედური და საბოლოო შეფასებისათვის, აგრეთვე საშინაო დავალების მომზადებისა და პრეზენტაციისათვის განკუთვნილ Cr.საათს). დამატებით შესაძლებელია ზაფხულის 7 კვირიანი  სემესტრის ორგანიზება, სადაც სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 15 ECTSკრედიტი.

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის ამოწურვის შემდეგ აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტს უფლება აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების მიზნით სწავლა განაგრძოს დამატებითი სემესტრების (არა უმეტეს 4 სემესტრისა) განმავლობაში, სტუდენტის სტატუსის შენარჩუნებით.

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 192 ECTS კრედიტი ეთმობა პროფესიისათვის აუცილებელი კომპეტენციების გამომუშავებას, მათ შორის, 132 ECTS კრედიტი ეთმობა სპეციალობის სავალდებულო საგნებს, 48 ECTS კრედიტი - არჩევით საგნებს და 12 ECTS კრედიტი კი, - პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებზე სრულად ორიენტირებულ კურსებს.

 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის 28 ECTS კრედიტი ეთმობა უცხო ენების (ინგლისური ენა) მოდულს, ხოლო 20 ECTS კრედიტი - ზოგადსაუნივერსიტეტო საგნებს.