მიღების წესები

მიღების წესი

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე C ტიპის ტესტის ჩაბარება 
 • უნივერსიტეტში დაგეგმილი საკონკურსო პროცედურების წარმატებით გავლა

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ინგლისური ენის B2 დონეზე ფლობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის წარმოდგენა. სერთიფიკატის  არქონის შემთხვევაში, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს შიდა ტესტური გამოცდის მეშვეობით აღნიშნული ენის B2 დონაზე ცოდნის დადგენას. შესაბამის ენობრივ კომპეტენციას უთანაბრდება შემთხვევა, თუ კი აპლიკანტს გააჩნია უცხოეთში (პროგრამის მითითებულ ენაზე  გავლის შემთხვევაში) მიღებული ბაკალავრის ან მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

 

გასაუბრება ჩატარდება დარგის სპეციალისტებთან (იხ. შეფასების კრიტერიუმები)

 

CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ჩატარდება: 

 

 

იხ. გამოცდის ნიმუშები:

 

 
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 1. ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის ასლი + ნიშნების ფურცელი
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 3. სამხედრო ბილეთი
 4. 4 ფოტოსურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
 5. საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი
 6. სამოტივაციო წერილი
 7. 2 რეკომენდაცია
 8. ონლაინ რეგისტრაცია
 9. ადგილზე შევსებული ფორმა 1 (პირადი მონაცემების შესახებ)
 
თარიღები 
 
 • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 4 სექტემბერი
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება 5 სექტემბერს
 • კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 7 სექტემბერს 10:00 საათზე
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის გამოცდა სპეციალიზაციაში ჩატარდება 9 სექტემბერს
 
გადახდის პირობები

 
სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.
 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

 1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ნებისმიერი ტიპის ტესტში (A,B,C) დააგროვებთ 90 000 საგრანტო ქულაზე მეტს
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება:
 
 
თბილისი
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 


ბათუმი
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 3 200 ლარი  950 ლარი 
 
 
იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.
 
 
სამაგისტრო პროგრამის ჯგუფი Facebook-ზე