კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

25 იანვარი 2024

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის.

 

პროგრამების, ვაკანტური ადგილებისა და ფასების ჩამონათვალი შეგიძლიათ ნახოთ აქ და ელექტრონულ პორტალზე: students.emis.ge  

 

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე (students.emis.ge) რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 2024  წლის  30  იანვრიდან  -  2024  წლის  8 თებერვლის 18.00 საათამდე;

 

ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა - 12 თებერვალი

 

მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: 2377777, იხილეთ კავკასიის უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი ან იხილეთ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდი.

 

 • ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის კავკასიის უნივერსიტეტში გამოცხადების და საჭირო საბუთების წარმოდგენის ვადებია - 12-14 თებერვალი;

 

 • უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა კრედიტების აღიარება, აღიარებული    კრედიტების  გაცნობა და წერილობითი განცხადებით დადასტურება –   14-17 თებერვალი.

 

 • მობილობით ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვა - 19 თებერვალი.

 

საჭირო საბუთებია:  

 

 1. განცხადება
 2. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 3. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
 4. სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი);
 5. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 6. წინა საგანმანათლებლო საფეხურის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიული ასლი (ბაკალავრიატზე მობილობის შემთხვევაში - ატესტატის ნოტარიული ასლი ან დედანი, მაგისტრატურაზე მობილობის შემთხვევაში - ბაკალავრის დიპლომის და დანართის ნოტარიული ასლი, დოქტორანტურაზე მობილობის შემთხვევაში - მაგისტრის დიპლომის და დანართის ნოტარიული ასლი);
 7. წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 8. ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 ც. და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;