პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამაში განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება.

 

პროგრამა სტრუქტურულად დაყოფილია ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო და თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსებად:

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები: (182 კრედიტი)

 

სავალდებულო სასწავლო კურსები - 140 კრედიტი

არჩევითი სასწავლო კურსები - 42 კრედიტი

 

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები: (58 კრედიტი)

 

საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 20 კრედიტი

საუნივერსიტეტო არჩევითი სასწავლო კურსები - 20 კრედიტი

თავისუფალი - 18 კრედიტი

 

ზოგიერთი სასწავლო კურსი ისწავლება ინგლისურ ენაზე.