პროგრამის სტრუქტურა

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 240 ECTS კრედიტის ათვისება. კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

  • ზოგადი საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსები - 40 ECTS კრედიტი, (მათ შორის სავალდებულო ზოგადი ინგლისური ენა - მინიმალური მისაღწევი ენობრივი კომპეტენცია B2 დონე):
  • სავალდებულო - 20 ECTS კრედიტი
  • არჩევითი - 20 ECTS კრედიტი
  • დარგობრივი სასწავლო კურსები - 182 ECTS კრედიტი, მათ შორის:
  • სავალდებულო - 92 ECTS კრედიტი
  • არჩევითი - 78 ECTS კრედიტი
  • საბაკალავრო ნაშრომი - 12 ECTS კრედიტი
  • თავისუფალი კომპონენტები - 18 ECTS კრედიტი.

 

პროგრამის ზოგიერთი კომპონენტი ხორციელდება ინგლისურ ენაზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ პროგრამა.