პროგრამის სტრუქტურა

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის ათვისება. კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

 • სავალდებულო სასწავლო კურსები– 48 ECTS კრედიტი
 • სავალდებულო კვლევითი კომპონენტი - სამაგისტრო ნაშრომი – 30 ECTS კრედიტი
 • არჩევითი სასწავლო კურსები– 42 ECTS კრედიტი

 

პროგრამით განსაზღვრული 126 ECTS კრედიტიდან:

 

 • თეორიული საგნები - 42 ECTS კრედიტი
 • პრაქტიკაზე ორიენტირებული საგნები – 60 ECTS კრედიტი
 • პროფესიული პრაქტიკა – 12 ECTS კრედიტი
 • თავისუფალი კომპონენტები - 12 ECTS კრედიტი.

 

 

პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კურსები:

 

 • ინფორმაციო ტექნოლოგიების სერვისების მართვა
 • საინფორმაციო სისტემები
 • მონაცემთა ბაზების და მონაცემთა საცავების მენეჯმენტი
 • სტრატეგიული მენეჯმენტი
 • ოპერაციული სისტემები კორპორატიულ გარემოში
 • ორგანიზაციული რესურსების დაგეგმვის (ERP) სისტემები
 • საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება
 • აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები
 • ელექტრონული მმართველობა
 • ენტერფრაიზის არქიტექტურა
 • პროგრამული ინჟინერია
 • ბუღალტერია და ფინანსები
 • სტრატეგიული მარკეტინგი
 • საინფორმაციო სისტემების მართვა
 • კიბერუსაფრთხოება მენეჯერთათვის
 • მონაცემთა კომუნიკაცია და ქსელები
 • ქლაუდ ტექნოლოგიები
 • პროექტის მართვა
 • თანამედროვე კრიპტოგრაფია
 • სტატისტიკა  მენეჯერებისთვის
 • გადაწყვეტილების მიღების თეორია
 • მონაცემთა შენახვა
 • ინტერნეტ ტექნოლოგიები
 • ინოვაციებისა და ცვლილებების  მართვა
 • ადამიანური რესურსების მართვა

 

 

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილ  სასწავლო კურსების აღწერა