პროგრამის სტრუქტურა

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამით განსაზღვრული კვალიფიკაციის მისაღებად გათვალისწინებულია სტუდენტის მიერ 120 ECTS კრედიტის ათვისება. კრედიტების საერთო რაოდენობა გადანაწილებულია შემდეგნაირად:

 

ძირითადი სწავლის სფეროს სასწავლო კურსები (108 კრედიტი):

  • სავალდებულო სასწავლო კურსები - 90 კრედიტი

(მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომი - 30 კრედიტი)

  • არჩევითი სასწავლო კურსები - 18 კრედიტი

თავისუფალი კომპონენტის სასწავლო კურსები (12 კრედიტი):

  • საუნივერსიტეტო სავალდებულო სასწავლო კურსები - 6 კრედიტი;
  • თავისუფალი კრედიტები - 6 კრედიტი.