სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge 

ნათია შენგელია

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა:nshengelia@cu.edu.ge

ოთახი:B26

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge

 

არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge