სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge 

ოთახი: C7

ნათია შენგელია

კავკასიის სამართლის სკოლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ:(+995 32) 237 77 77 (214)

ელ.ფოსტა:nshengelia@cu.edu.ge

ოთახი:B26

ხათუნა კაკაბაძე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (278)
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge

 

ნათია ქურციკიძე

სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (125)

ელ.ფოსტა: nkurtsikidze@cu.edu.ge 

სალომე გამრეკელი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (286)

მობ: 577 329 565

ელ.ფოსტა: salomegamrekeli@cu.edu.ge 

ოთახი: B26