მიღების წესები

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების პროცედურები:

 

 1. მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტების წარმოდგენა                                                                      
 2. ინგლისური ენის გამოცდის B2 დონეზე ჩაბარება (ინფორმაცია გამოცდის შესახებ)                                                                     
 3. მათემატიკის მისაღები ტესტის ჩაბარება (ინფორმაცია ტესტის შესახებ) (ტესტის ნიმუში)                                                  
 4. მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება

                                                                                                                                                                                 

სადოქტორო პროგრამებზე მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 

 • სააპლიკაციო ფორმა (ჩამოტვირთეთ ბმულიდან)
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. აპლიკანტს დასრულებული უნდა ჰქონდეს აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • დიპლომის დანართის/ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 • მინიმუმ B2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ან ინგლისურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სხვა შემთხვევაში აპლიკანტი ვალდებულია ჩააბაროს ინგლისური ენის მისაღები გამოცდა
 • სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ენაზე კვლევითი ინტერესის შესახებ
 • ორი სარეკომენდაციო წერილი ინგლისურ ენაზე ბიზნესის სკოლის მიმღები კომისიის სახელზე
 • რეზიუმე ინგლისურ ენაზე
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • სამხედრო ბილეთი (ვაჟებისათვის)
 • ორი ფოტო დაბეჭდილი და დისკზე ჩაწერილი

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 

 • სადოქტორო პროგრამაზე საბუთების წარმოდგენა შესაძლებელია 2023 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით.

   

  საბუთები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ ელექტრონულად ელ. ფოსტის მისამართზე: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

  ან ნაბეჭდი სახით შემდეგ მისამართზე: კავკასიის უნივერსიტეტი, პაატა სააკაძის 1

  ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე - ოთახი: B26,

  შაბათი: 09:00 საათიდან 14:00 საათამდე - ოთახი: B26. 

 

 • ინგლისური ენის გამოცდა: 2023 წლის  16 სექტემბერი
 • მათემატიკის გამოცდა: 2023 წლის 16 სექტემბერი
 • მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება: 2023 წლის 18/19 სექტემბერი

 

სწავლის საფასური და დაფინანსება:

 

 • სამწლიანი სადოქტორო პროგრამის ღირებულება შეადგენს 9,000 ლარს.(უცხოეთის მოქალაქეებისთვის სწავლების საფასურის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ)
 • სტუდენტები თანხას იხდიან ორ ნაწილად. პირველ წელს - 4,500 ლარს და შესაბამისად მეორე წელს ასევე - 4,500 ლარს.
 • პირველი წლის დასრულების შემდეგ წარჩინებულ დოქტორანტებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოიპოვონ კავკასიის ბიზნესის სკოლის გრანტი 4,500 ლარის ოდენობით, შესაბამისად ამ გრანტით სრულად დაუფინანსდებათ დარჩენილი სწავლის გადასახადი.