მიღების წესები

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივ ინგლისურენოვან საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს. პროგრამაზე მიღების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.

 

ჩასაბარებელი საგნები: 

 

  • ქართული ენა და ლიტერატურა;
  • უცხოურიენა (ინგლისური)
  • მესამე სავალდებულო საგანი:მათემატიკა ან ფიზიკა

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 

  • სკოლის ატესტატი (ორიგინალი)
  • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
  • პირადობის მოწმობის 2 ასლი
  • დაბადების მოწმობის 2 ასლი
  • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
  • ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან)
  • დამატებითი ინფორმაციის ფორმა #1 (ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და წარადგინეთ დანარჩენ დოკუმენტებთან ერთად)

 

სწავლების საფასური: საქართველოს მოქალაქეებისათვის წელიწადში 21500 ლარი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეები პროგრამაზე მიიღებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დეტალებთნ დაკავშირებით მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს.

 

*დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ბმულზე