მიღების წესები

კავკასიის სამართლის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს უნივერსიტეტში დაგეგემილისაკონკურსო პროცედურის წარმატებით გავლა (გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან). 

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტურის კონკურსანტმა სადისერტაციო საბჭოს მდივანს უნდა წარუდგინოს განცხადება კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტის სახელზე, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს სადოქტორო პროგრამის დასახელება. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

 

 • ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა
 • კონკურსანტის რეზიუმე - CV (მონაცემები განათლებისა და შრომითი საქმიანობის შესახებ) მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი, ხოლო მობილობის შემთხვევაში, (ზემოაღნიშნულ დოკუმენთან ერთად) ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი და გავლილი სასწავლო კურსების სილაბუსები და შეფასებები. ასევე უცხოეტში განათლების მიღების შემთხვევაში დიპლომის აუთენტურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ID ბარათი/პასპორტი) ასლი
 • 4 ფოტოსურათი, ზომით 3X4 (სმ) (ბეჭდური და ციფრული ვერსია CD-ზე)
 • კონკურსანტის მიერ არჩეულ სფეროში სამართლის დოქტორის ხარისხის მქონე ორი სპეციალისტის რეკომენდაცია
 • მომავალი მეცნიერ-ხელმძღვანელის რეკომენდაცია და თანხმობა ხელმძღვანელობაზე
 • სამოტივაციო წერილი
 • B2 დონის ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სერთიფიკატი). სერთიფიკატის არქონის შემთხვევაში, უნივერისტეტი უზრუნველყოფს შიდა ტესტური გამოცდის მეშვეობით ინგლისური ენის B2 დონაზე ცოდნის დადგენას (იხილეთ გამოცდის ნიმუში)              
 • დოქტორანტობის კანდიდატი, რომლის მშობლიური ენა არ არის ქართული, წარმოადგენს ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს (B2 დონე)
 • რეფერატი, რომელიც უნდა ეძღვნებოდეს მომავალი სადისერტაციო კვლევის აქტუალურ საკითხ(ებ)ს. სარეფერატო თემას არჩევს დოქტორანტი ხელმძღვანელთან შეთანხმებით. რეფერატის მოცულობა უნდა იყოს, არანაკლებ 400 სიტყვისა დანართების გარეშე. ყველა გვერდი უნდა დაინომროს თანმიმდევრობით, დაუშვებელია თავისუფალი სივრცის ან გვერდის დატოვება. ტექსტი უნდა შესრულდეს A4 ფორმატის (297X210 მმ) 80 გ/მ2 სიმკვრივის ქაღალდზე, შრიფტი - Sylfaen, ზომა გვერდის ნომრებისა და სქოლიოს შრიფტის მინიმალური ზომაა - 10. თავებისა და ქვეთავების დასახელებაში შეიძლება გამოყენებული იქნას უფრო დიდიზომის შრიფტი. ნაშრომის ძირითადი ტექსტისთვის ინტერვალი არის 1.5. ტექსტი უნდა დაიბეჭდოს მხოლოდ ერთ გვერდზე. გვერდის მარცხენა მხარეს უნდა დარჩეს 30 მმ მინდორი, ხოლო დანარჩენ მხარეებზე – 20 მმ. ნაშრომს თან უნდა ერთვოდეს გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალი. რეფერატი შესაძლოა ჩაანაცვლოს ადეკვატური ხასიათის სამეცნიერო პუბლიკაციამ, თუ ის გამოქვეყნებულია ბოლო 2 წლის განმავლობაში რეფერირებად ჟურნალში, არანაკლებ 10 გვერდის მოცულობით.
 • მიწერის მოწმობის ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულისათვის)

 

აპლიკანტმა სურვილისამებრ შესაძლოა წარმოადგინოს: 

 

 • სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთი
 • პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთი
 • სხვა შესაბამისი დოკუმენტები

 

საკონკურსო გასაუბრებაზე დაშვების წინაპირობები და შეფასების კრიტერიუმები:

 

 • კონკურსანტის მიერ აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში იგი დაიშვება გასაუბრებაზე
 • კონკურსანტი გასაუბრებას გადის მიმღები კომისიის წინაშე, რომლის შემადგენლობასაც, კავკასიის სამართლის სკოლის დეკანის წარდგინებით, ამტკიცებს კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ბრძანებით
 • ბრძანება ქვეყნდება მიღების გამოცხადებასთან ერთად.კომისიას კანდიდატის საანკეტო მონაცემებს მოახსენებს სადისერტაციო საბჭოს მდივანი
 • კანდიდატი დოქტორანტურაში ჩარიცხულად ჩაითვლება, თუ მის მიერ მიღებულ შეფასებათა საშუალო არითმეტიკული იქნება არანაკლებ 51 ქულისა
 • სადოქტორო პროგრამაზე მიმღები კომისიის წევრები კონკურსანტს აფასებენ სპეციალური შეფასების ფორმის მიხედვით (იხ.შეფასების კრიტერიუმები)
 • საერთო შეფასების მაქსიმალური ქულაა – 100
 • კონკურსის შემთხვევაში კანდიდატის შერჩევისას, კომისიის შეხედულებისამებრ, გაითვალისწინება მინიმალური დოკუმენტების გარდა კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დამატებითი ინფორმაცია და მასალები

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღების ვადა 12 ივლისი - 4 სექტემბერი 2021
 • გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება 6 სექტემბერს, 2021   
 • კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 8 სექტემბერს, 2021

 

ოთახი B26
 

 

გადახდის პირობები

 

კავკასიის სამართლის სკოლაში სადოქტორო პროგრამის ღირებულება შეადგენს 18000 ლარს (წელიწადში 6000 ლარი)