მიღების წესები

მიღების წესი

 

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის ციფრული ლოგისტიკის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარება
 • ტესტირება ინგლისურ ენაში და გასაუბრება

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • შევსებული online აპლიკაცია (მასთან ერთად სამოტივაციო წერილი, სადაც უნდა აღწეროთ თუ რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ პროგრამაზე სწავლა და როგორ დაგეხმარებათ იგი პროფესიულ ზრდაში, CV და ფოტოსურათი)
 • ნოტარიულად დამოწმებული დიპლომის და ნიშნების ფურცელის ასლი ან უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ
 • უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემულ დიპლომი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
 • უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტ(ებ)ი უნდა წარმოადგინოთ ქართულად თარგმნილი და დამოწმებული ნოტარიულად
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სარეკომენდაციო წერილი
 • სამხედრო მიწერის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • ორი ცალი ფერადი ფოტოსურათი 3X4, ბეჭდური და ციფრული ვერსია CD-ზე
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი

 

თარიღები:

 

 • საბუთების მიღება:  9 სექტემბრის ჩათვლით - ოთახი A2
 • მისაღები და საგრანტო ტესტირება: 10 სექტემბერი, 2022
 • მიმღებ კომისიასთან გასაუბრება: 13-16 სექტემბერი, 2022
   

სწავლის საფასური

 

 • პროგრამის ფასი რეზიდენტისთვის - 10,000 ევრო
 • არარეზიდენტისთვის - 14,000 ევრო
 • გადახდის გრაფიკის განაწილება შესაძლებელია 12 თვეზე თანაბრად.